Thomas Rowlandson, House-Breakers (1788).

Thomas Rowlandson, House-Breakers (1788).